Algemene Voorwaarden Party Service Mierop
Datum laatste wijziging: 01-01-2021

Artikel 1 Definities
Verhuurder: Party Service Mierop
Gevestigd: Stoofweg 3 te Ouddorp
KVK 53305213

Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst: De digitale bevestiging door Party Service Mierop van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij
gebreke daarvan de factuur, getekende offerte of huurcontract.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Party Service Mierop en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
Vraagt u gerust vrijblijvend een offerte aan. Wij controleren of de opgevraagde materialen
op de door u aangegeven datum beschikbaar zijn en doen, als u dat wenst, direct een
aanbieding voor transport, op- en afbouw. Onze offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na
de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief
btw en variabele kosten waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 4 Huurprijs
De prijzen voor huurgoederen zijn per stuk / verpakkingseenheid en gelden voor maximaal 1
gebruiksdag; inclusief bezorgdag en ophaaldag heeft u de materialen maximaal 3 huurdagen
in uw bezit. Voor elke extra aaneengesloten gebruiksdag geldt een kleine toeslag op de
huurprijs. Repetitiedagen, bouwdagen of extra transportdagen worden berekend als extra
gebruiksdagen. De zondag wordt niet berekend als een huurdag; tenzij het een gebruiksdag
betreft. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor de gunstige tarieven bij extra gebruiksdagen.

Artikel 5 Betaling en annulering
U ontvangt een bevestiging nadat u de offerte schriftelijk of digitaal heeft ondertekend. Bij
(tussentijdse) opzegging/annulering van een getekende offerte gelden de volgende
boetetarieven:
25% van het orderbedrag als u 7 tot en met 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst
opzegt/annuleert.
50% van het orderbedrag als u 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst
opzegt/annuleert.
75% van het orderbedrag als u 2 dagen voor uitvoering van de overeenkomst
opzegt/annuleert.
90% van het orderbedrag als u vanaf 1 dag voor uitvoering van de overeenkomst opzegt/annuleert.

Betaling
De betaling dient 100% vooraf te worden voldaan. Dit kan per bank NL18RABO0325524068.
Tenzij anders overeengekomen, binnen de daarvoor schriftelijk overeengekomen afwijkende
termijn, na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking,
korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook, ten kantore van ons netto contant of op
een door ons aan te wijzen (bank)rekening. Betaling geschiedt effectief in euro.

Waarborgsom
We kunnen u om een waarborgsom vragen.

Artikel 6 Bezorging
Voor het bezorgen en ophalen van de goederen rekenen wij extra kosten. Het bezorgen en
ophalen van de partymaterialen is mogelijk vanaf een minimum orderbedrag van €50,00
exclusief btw aan huurmateriaal. Voor de eerst 10km hanteren we een starttarief van €15,- Meer dan 10km hanteren wij de volgende kosten €15,- + €0,50 per gereden kilometer.
De goederen bezorgen wij gelijkvloers, op de begane grond en tot achter de eerste deur. Als de goederen (inclusief de bijbehorende transportkarren) niet door de deur passen, leveren we voor de deur af. U bent verantwoordelijk voor een goed bereikbare laad- en losplaats en de aanrijdroute en locatie moeten zich bevinden op een verharde ondergrond. Aanvullende werkzaamheden berekenen wij per uur op nacalculatie door. De goederen moeten op de ophaaldag vanaf 8:00 uur of op een afgesproken tijdstip gesorteerd, geordend en gestapeld (op de bijbehorende transportkarren) op de begane grond klaarstaan, tenzij anders afgesproken. Bezorgkosten worden berekend per rit en gelden tot 40 m3. Bij spoed (bezorgen binnen 24 uur) geldt een toeslag van €25,00 exclusief btw op de ritprijs. Voor bezorgen / ophalen tussen 17:00 en 8:00 uur of toeslag van minimaal € 120,00 exclusief btw op de ritprijs. Op zondag worden er geen spullen bezorgd of opgehaald.

Aanvullende voorwaarden tentverhuur:
Bij sneeuwval dient de tentaccommodatie te allen tijde te worden verwarmd en het dak
sneeuwvrij te worden gehouden om schade en onveilige situaties te voorkomen. Exacte op- en afbouwtijden in overleg, genoemde tijden op de offerte zijn slechts een richtlijn; hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend. Schoonmaakkosten wegens extreme vervuiling van
vloeren of tentmaterialen zullen worden doorberekend. Bij een meerdaagse (de)montage
van een project dient opdrachtgever aanvullend te zorgen voor beveiliging van onze
materialen in de avond(en) en nacht(en) dat het object in aanbouw onbeheerd op locatie
aanwezig is. Er dient altijd vertegenwoordiging van opdrachtgever op locatie aanwezig te zijn
ten tijde van de start van op- én afbouw. Wachturen of vertragingen zullen (bij
verwijtbaarheid van opdrachtgever) worden doorberekend. Huurprijs van onze tenten op
aanvraag.

Artikel 7 Afhalen / retourneren
Afhalen en retourneren van goederen kan op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9 en 12uur, eventuele andere tijdstippen kunnen in overleg besproken worden.
De emballage (bijv. kratten, transportkarren en beschermhoezen etc.) die bij de goederen hoort, neemt u mee, zodat u die kunt gebruiken om schade aan en slijtage van de goederen te voorkomen. De goederen moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze bij ontvangst verkeerden. U behoort de goederen zorgvuldig en op een deugdelijke manier te vervoeren in een schoon en gesloten voertuig. Apparatuur moet staand vervoerd worden. Bij schade of extra gemaakte kosten door het niet tijdig of niet in de juiste staat retourneren van de goederen, rekenen wij extra kosten aan u door.

Artikel 8 Schoonmaakkosten
Wij leveren onze goederen schoon en (waar mogelijk) gebruiksklaar aan. Glaswerk, servies,
bestek, linnen en alle apparatuur wordt te allen tijde na terugkomst door ons gecontroleerd.
Eventuele breuk, vermissing of schoonmaakkosten brengen wij in rekening. Glaswerk,
servies, bestek en apparatuur dient schoon per soort in de bijpassende krat of korf; linnen en
tapijttegels moet u ongewassen, maar droog retourneren. Als de terug levering niet aan
bovenstaande voorwaarden voldoet, berekenen wij een toeslag voor de extra
schoonmaakkosten of kosten voor drogen en/of schade door vocht. Schoonmaakkosten van
overige materialen wordt op nacalculatie doorberekend indien deze vuil retour komen.

Artikel 9 Beschadiging / verlies goederen
Na gebruik van de goederen, controleren wij deze in ons magazijn, nadat we deze hebben
opgehaald en vervoerd vanaf uw locatie. Wilt u bij deze controle aanwezig zijn, dan kunt u
dat vooraf schriftelijk aangeven. Schade en manco’s die bij de controle worden vastgesteld,
zijn bindend voor u. U bent verplicht om alle schade aan de gehuurde goederen aan ons te
vergoeden, bovenop de overeengekomen huurprijs. Bij vermissing van goederen bent u
verplicht de aanschafwaarde aan ons te vergoeden. 14 dagen na vermissing worden
geretourneerde manco’s/goederen niet meer gecrediteerd. Tot 14 dagen na vermissing vindt
een creditering plaats vermindert met de verrekening van de extra huurdagen. Beschadigde
goederen of onderdelen daarvan, bewaren wij gedurende 14 dagen nadat de schade is
ontstaan. Als de schade is vergoed, zijn wij binnen deze 14 dagen bereid om eigendom van
de beschadigde goederen aan u over te dragen. Zijn er herstelkosten berekend, dan worden
de beschadigde goederen hersteld en blijven deze na herstel ons eigendom. U draagt
gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens transport dat door uzelf wordt verricht, het
risico voor verlies of beschadiging van de goederen. Komen wij de goederen bij u ophalen,
dan blijft u verantwoordelijk voor de goederen totdat deze door ons zijn opgehaald.
Gebreken / klacht(-termijnen) U moet de gehuurde of gekochte goederen bij ontvangst
controleren op gebreken en/of tekortkomingen. Heeft u een klacht en is deze gegrond? Dan
zorgen wij ervoor dat de juiste materialen alsnog worden afgeleverd zoals overeengekomen
is. Als u niet direct en in ieder geval voor ingebruikname, telefonisch of per e-mail aan ons
meldt dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst voldoen, kunt u hier geen
beroep meer op doen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de geleverde goederen, als het niet
functioneren is te wijten aan het ontbreken van geschikte water-, afvoer- en
elektravoorzieningen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door u is geleden,
veroorzaakt door of met onze goederen. U vrijwaart ons voor eisen van derden op grond van
schade in verband met deze goederen. Het plaatsen van tafels, stoelen en/of ander
meubilair op diverse vloeren is ter beoordeling van uzelf en voor uw eigen risico. Wij zijn niet
aansprakelijk voor ontstane schade aan de vloer. Wij beschikken over een
aansprakelijkheidsverzekering (per aanspraak € 2.500.000,00)
Party Service Mierop is niet aansprakelijk voor schades aan de ondergrond op of nabij de
bouwlocatie welke zijn ontstaan voor, tijdens of na de opbouw en/of afbouw van het
gehuurde of geplaatste. Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Party Service Mierop in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren.
Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Party Service Mierop, gemaakte reparatie- en
reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan Party Service Mierop wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Party Service Mierop tot vordering van werkelijk schade. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, aan Party Service Mierop, schriftelijk te worden medegedeeld. Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Huurder vrijwaart Party Service Mierop, volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Het gehuurde is door Party Service Mierop in beginsel niet verzekerd, tenzij anders vermeld. Wederpartij dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
De aansprakelijkheid van Party Service Mierop is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade.
Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd,
hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving,
vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Tevens is de aansprakelijkheid van Party Service Mierop beperkt tot het bedrag dat in het
voorkomende geval onder de door Party Service Mierop afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Party Service Mierop kan nimmer meer bedragen dan de overeengekomen verkoopprijs, dan wel (in geval van verhuur) de overeengekomen huurprijs voor een periode van 4 weken. In geen geval kan de aansprakelijkheid van Party Service Mierop meer bedragen dan € 25.000,-. Huurder zal Party Service Mierop vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 11 Eigendom en zekerheid
De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Party Service Mierop, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk de gehuurde toe-eigent, is
sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het
gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft. Wederpartij is,
behoudens schriftelijke toestemming van Party Service Mierop, niet gerechtigd de gehuurde
zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Wederpartij zal Party Service Mierop onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien Wederpartij kennis draagt van een mogelijk of dreigend beslag op de zaak, dient hij Party Service Mierop hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Wederpartij aan Party Service Mierop telkens en op eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt. Bij beslag op (een deel van) een gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Party Service Mierop.
Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan Party Service Mierop. zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer , vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurder van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding
bestaat of ontstaat. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter
beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke
stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: – Huurder niet aan zijn opeisbare
verplichtingen jegens Verhuurder voldoet; – na sluiting van de Overeenkomst aan
Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen
dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste
instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden Springkussens

Gebruiksvoorwaarden voor springkussens.

• Het gebruiken van de artikelen anders dan in de handleiding beschreven, is niet toegestaan. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal op u worden verhaald.
• Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (vanaf 18 jaar).
• Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang de stekker van de blower in het stopcontact zit.
• De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
• Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op moet toezien dat er aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan aangevuld met eigen inzicht /
verantwoordelijkheid.
• De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
• Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is aangegeven aan de zijkant van het springkussen en vermeld in de bijgeleverde handleiding. Wij gaan uit van 1,5 tot 3m² per persoon
afhankelijk van leeftijd en gebruik.
• De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
• Het maximaal gewicht van de gebruikers is 60kg.
• Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
• Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen, schmink, etenswaren, drank, kauwgom, dieren etc op het springkussen is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank / geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik en/of toezicht houden van het springkussen.
• Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af. te zetten.
• Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen, gezien recente ongelukken bij collega´s dient er hier extra aandacht aanbesteed te worden.
• Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
• Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
• Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die scherper is dan 5%.
• Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
• Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
• Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
• Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
• Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
• De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schokdempend te zijn.
• Zorg voor voldoende vrije ruimte van minimaal 1.8mtr rondom het springkussen, zie de plattegrond in ge gebruikershandleiding van het desbetreffende kussen.
• Geen open vuur of barbecue in de omgeving is toegestaan.
• Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
• Gebruik altijd een grondzeil ter voorkoming van slijtage van het kussen.
• Zorg voor een goede en veilige geaarde stroomaansluiting van het springkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep). De blower gebruikt ongeveer 1750 watt, houd hier rekening mee.
• Gebruik de luchtpomp niet wanneer het snoer beschadigd is.
• Verwijder de stekker uit stopcontact door aan de stekker te trekken niet door aan het snoer te trekken.
• Indien gebruikt, wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
• Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
• Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
• Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de
attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
• Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
• Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
• U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie
opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te
voorkomen.
• Onze attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken, indien u wel water gebruikt, is er een verhoogd risico op blessures en ongevallen. Hierom mag er geen was en/of
glijmiddel worden gebruikt op onze kussens.
• Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze drooggemaakt zijn.
• Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
• Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
• Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
• Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.

Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen, onmiddellijk stoppen met het gebruik van het kussen en contact opnemen met Party Service Mierop

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.

Houdt u deze regels als toezichthouder goed in de gaten, dan kunnen de kinderen onbezorgd springen.

Mocht u na het lezen van de huurvoorwaarden / gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op met:
Party Service Mierop 0629341665
Wij helpen u graag verder.